top of page

Cmentarze

"Rzecz jest święta i zbawienna modlić się za zmarłymi..." 

- Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.

 

Nr telefonu Administratora cmentarza w Psarach: 510 511 530

Administracja cmentarzy na Widawie - proboszcz: 606 248 737

 

wersja przedstawiona na zebraniu w dn. 29.11.2016 r

.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W PSARACH

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1169 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

Postanowienia ogólne

§1

Cmentarz parafialny w Psarach, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny we Wrocławiu, przy ul. Zduńskiej 8, zwanej dalej Parafią.

§2

1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.

2. Czynności administrowania cmentarzem Proboszcz Parafii powierza Administratorowi Cmentarza z zachowaniem uprawnień Proboszcza jako Zarządcy.

3. Administratorem Cmentarza może być wyłącznie osoba fizyczna, która

- nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie zarządzania cmentarzami lub świadczenia usług pogrzebowych,

- z podmiotem świadczącym odpłatne usługi pogrzebowe nie jest powiązana na zasadach określonych w Instrukcji ws. zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Wrocławskiej wydanej przez abpa Metropolitę Wrocławskiego.

4. Z Administratorem Cmentarza zawiera się umowę na zasadach określonych w Instrukcji ws. zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Wrocławskiej wydanej przez abpa Metropolitę Wrocławskiego.

Czynności administracyjne

§3

1. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są u Administratora Cmentarza lub u Zarządcy w kancelarii parafialnej.

2. Na czynności takie jak:

- pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu;

- prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie, np. budowa grobowca, budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, posadowienie ławki, ustawienie płotów i ogrodzeń;

- posadzenie i/lub usunięcie drzew i krzewów;

- wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren Cmentarza

wymagane jest uzyskanie zezwolenie Administratora Cmentarza.

3. Uzyskanie zezwolenia Administratora Cmentarza nie zwalnia z obowiązku uzyskania ewentualnych zgód, opinii i/lub pozwoleń organów administracji wymaganych przepisami prawa.

4. Zezwolenie Administratora Cmentarza traci swoją moc po upływie trzech miesięcy od daty jego wydania.

5. Prawo do tworzenia nowych grobów posiada Administrator Cmentarza.

6. Administrator Cmentarza może powierzyć prace opisane w ust. 5 osobom lub firmom zewnętrznym.

§4

1. Cmentarz służy jako miejsce pochówku parafian, księży proboszczów i księży współpracowników Parafii. Pochowanie na Cmentarzu osoby, która mieszkała poza Parafią, wymaga zgody Zarządcy Cmentarza.

2. W przypadku, gdy w miejscowości wchodzącej w skład Parafii nie ma cmentarza komunalnego, na Cmentarzu możliwe jest pochowanie, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zmarłych innych wyznań lub niewierzących.

3. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym:

- karty zgonu (odcinek “dla administracji cmentarza” pozostaje w archiwum parafii),

- dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.

4. W przypadku osoby zmarłej poza granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5. W sprawie pochowania w istniejącym już grobie decyzję podejmuje Zarządca, Administrator Cmentarza lub upoważniona przez nich osoba.

§5

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

- na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

- na podstawie orzeczenia prokuratora lub sądu,

- na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego.

2. Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty za użytkowanie.

Prace remontowe i budowlane

§6

1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Administratorem Cmentarza.

2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

3. Prace remontowe i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8:00 do 16:00. Odstępstwo od ww. reguły wymaga zgody Administratora Cmentarza.

4. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą do wglądu zezwolenie, o którym mowa w §3 ust. 2.

5. Prace remontowe i budowlane prowadzone bez zezwolenia Administratora Cmentarza lub poza ustalonym czasem uważane będą za nielegalne. Administrator Cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót.

6. Zabrania się przygotowywania i składowania materiałów i narzędzi remontowych i budowlanych bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia (np. folią lub plandeką).

7. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.

8. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu.

9. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.

10. Administrator Cmentarza na terenie cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów.

11. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty lub osoby na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

Postanowienia porządkowe i organizacyjne

§7

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na dysponencie grobu.

2. Nieczystości składane są wyłącznie w pojemnikach w wyznaczonych do tego miejscach.

3. Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.

4. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.

5. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.

6. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

7. Zarządca Cmentarza jest zobowiązany do dokonywania corocznego przeglądu stanu drzewostanu na Cmentarzu. Z przeglądu drzewostanu sporządza się protokół, który jest przechowywany przez Zarządcę Cmentarza.

§8

Na Cmentarzu zabrania się:

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

- zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni,

- przemieszczania nagrobków,

- prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca,

- prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,

- wjazdu rowerami (dopuszcza się przejście piesze z rowerem),

- wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów asystujących osób niepełnosprawnych, np. psów przewodników,

- palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,

- przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,

- żebractwa.

Pola grzebalne i groby

§9

1. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

2. Na cmentarzu prowadzi się pochówek w grobach ziemnych:

- pojedynczych o wymiarach poziomych 100x200cm,

- rodzinnych o wymiarach poziomych 180x200cm,

- dla urn ze szczątkami zwłok o wymiarach poziomych 50x50cm.

Szczegółowe wymiary pól grzebalnych, grobów oraz wymagane odstępy między grobami określono w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

4. Groby oraz miejsca pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

Dysponent grobu

§10

1. Dysponentem nowego grobu jest osoba, która uiściła opłatę na zasadach określonych w §11-13 za tzw. rezerwację i pokładne.

2. Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która uiściła opłatę na zasadach określonych w §11-13 za tzw. pokładne i/lub prolongatę.

3. Do dysponowania zarezerwowanym miejscem lub grobem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego dysponenta według podanej kolejności:

- pozostały małżonek/ka/,

- krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./,

- krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./,

- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

4. Z wymienionych w ust. 3 osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponentem grobu.

5. Posiadanie prawa o którym mowa w ust. 1-3, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w ust. 3.

6. Prawo do zarezerwowanego miejsca lub grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.

7. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą lub Administratorem Cmentarza.

8. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub zarezerwowanego miejsca Zarządca Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub miejsca.

9. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu lub zarezerwowanego miejsca podejmuje Zarządca Cmentarza.

10. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem lub zarezerwowanym miejscem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

11. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz z decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

Opłaty cmentarne

§11

1. Zarządca Cmentarza osobiście lub za pośrednictwem Administratora Cmentarza przyjmuje

opłaty w szczególności za:

- przydzielenie miejsca pod grób tzw. rezerwację,

- użytkowanie miejsca czyli tzw. pokładne oraz jej przedłużenie po 20 latach tzw. prolongatę,

- zezwolenie na wykonywanie prac remontowych i budowlanych,

- korzystanie z Cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych wykraczających poza standardowe ramy obsługi pochówku,

- zezwolenie na ekshumację zwłok,

- zmianę dysponenta grobu.

2. Obowiązujące stawki opłat cmentarnych określono w “Cenniku opłat cmentarnych”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§12

1. Wszelkie opłaty cmentarne przyjmowane są w imieniu i na rzecz Zarządcy Cmentarza.

2. Wszelkie uiszczenie opłaty za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentarnego należą w całości do Parafii i pozostają do dyspozycji Zarządcy Cmentarza.

3. Wniesienie opłaty cmentarnej wymaga stosownego potwierdzenia pisemnego opatrzonego pieczęcią Parafii.

§13

1. Przez uiszczenie opłaty za przydzielenie miejsca (tzw. rezerwację) lub za użytkowanie miejsca (tzw. pokładne) nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.

2. Opłatę za przydzielenie miejsca i jego rezerwację na okres 20 lat uiszcza się jednorazowo.

3. Jeżeli po 20 latach dysponent miejsca nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji, Zarządca Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszej rezerwacji miejsca.

4. Opłatę za użytkowanie miejsca (pokładne) uiszcza się jednorazowo na okres 20 lat, który może być przedłużony o kolejne okresy 20-letnie poprzez opłacanie kolejnych prolongat.

5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej prolongaty 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.

6. W przypadku dokonania pochówku w okresie rezerwacji, a konto opłaty za użytkowanie miejsca (pokładne) proporcjonalnie rozlicza się opłatę za pozostający okres rezerwacji.

7. Potwierdzenie opłat należy przechowywać bezterminowo celem udokumentowania prawa do dysponowania miejscem i/lub w przypadku korzystania z miejsca i/lub grobu w przyszłości.

8. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

9. Osobie, która pomimo upływu terminu 20 lat nie opłaciła odpowiedniej prolongaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.

10. Po wygaśnięciu opłaty za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia opłaty 20-letniej.

11. W przypadku niewniesienia prolongaty w terminie przywrócenie dysponentowi praw do grobu możliwe jest wyłącznie za zgodą Zarządcy Cmentarza.

12. Po wygaśnięciu opłaty 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia użytkowania grobu, przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

13. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół, który jest przechowywany przez Zarządcę Cmentarza.

14. Groby zabytkowe oraz uznane za groby o wartości historycznej nie podlegają likwidacji.

Postanowienia końcowe

§14

Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy Cmentarza bezpośrednio lub za pośrednictwem Administratora Cmentarza.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dn. 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.), oraz Instrukcja ws. zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Wrocławskiej wydana przez abpa Metorpolitę Wrocławskiego w dn. 18.10.2016 r.

§16

Regulamin publikuje się na stronie internetowej Parafii, przy wejściu (wejściach) na Cmentarz i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej oraz u Administratora Cmentarza.

ks. mgr lic. Adam Prażak RM

proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej

pw. św. Anny we Wrocławiu-Widawie

Wrocław, dn. 1. grudnia 2016 r.

Załączniki (do wglądu w Kancelarii Parafialnej i u Administratora Cmentarza):

- Załącznik nr 1 - Szczegółowe wymiary pól grzebalnych i grobów

- Załącznik nr 2 - Cennik opłat cmentarnych

bottom of page